Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Jabloňany

16.05.2016 07:17

VYHLÁŠENÍ  KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

Starosta obce Jabloňany podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Jabloňany, okres Blansko, příspěvková organizace.

 

Požadavky:

1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností  ředitele školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2. znalost školské problematiky a předpisů,

3. organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:

1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),

2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včtně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3. strukturovaný profesní životopis,

4. písemnou koncepci vedení málotřídní školy v rozsahu max. 5 normostran,

5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců).

 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 7. 2016.

 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 7. 6. 2016 do 14 hodin na adresu: Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat“.    

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00