Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název:

Obec Jabloňany

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Jabloňany je zákon č. 128/2000 Sb., O obcích.

Založení Obce Jabloňanyje není přesně datováno, první zmínka o obci se objevuje roku 1357.

Obec Jabloňany je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Jabloňany je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Jabloňany spravuje své záležitosti samostatně a při výkonu své samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení, kontaktní poštovní adresa

Obecní Jabloňany

Jabloňany 88, 679 01 Skalice n. Svitavou

Úřední hodiny: Čtvrtek   18.00 - 20.00

=====================================

Telefonní čísla: +420 516 469 146, +420 777 792 010
Číslo faxu: +420 516 469 146

=====================================

Adresa internetové stránky: URL: https://www.jablonany.cz

Adresa e-podatelny: ou.jablonany@seznam.cz  

Další e-mailové adresy: web.jablonany@email.cz

5. Přípatné platby lze poukázat

Česká spořitena, č.ú. 1361736309/0800 

6. IČ

IČ: 00636754

7. DIČ

Neplátce DPH

8. Dokumenty

Důležité dokumenty obce (rozpočet, obecně závazné vyhlášky, zápisy z jednání ZO) naleznete v jednotlivých odkazech této webové stránky 

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací je možné podat:

  • Poštou na adresu: Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice n. Svitavou
  • Osobně na Obecním úřadu Jabloňany
  • Telefonicky na tel. +420 516 469 146

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

  • Poštou na adresu: Obecní úřad Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice n. Svitavou
  • Osobně na Obecním úřadu Jabloňany
  • Ústní odvolání lze podat u příslušného pracovníka, který rozhodnutí vydal.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, ve lhůtě, která je součástí příslušného rozhodnutí.

Proti rozhodnutí rady obce nebo zastupitelstva obce, které by odporovalo zákonu, lze podat kdykoliv ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno, Žerotínovo nám. 3/5.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postupy pro řešení různých životních situací najdete na Porátlu veřejné správy České republiky:

https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

 

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

***Sazebník úhrad 

            za poskytování informací v souladu s ustanovením 
      zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
                                                  Obce Jabloňany***

1. Informace poskytované na základě ústně nebo písemně podané žádosti:

– vyhledání a poskytnutí informace do 15 minut zdarma
- vyhledání a poskytnutí informace od 15 minut do 1 hod 50,– Kč
- vyhledání a poskytnutí informace většího rozsahu
za každou započatou hodinu 60,– Kč

2. Další náklady

Mimo uvedené poplatky je žadatel povinen uhradit náklady spojené
- s pořízením fotokopie
                   o formát A4 jednostranně 2,– Kč
                   o formát A4 oboustranně  3,– Kč

– poštovné ve výši skutečně uhrazeného poštovného

– v případě poskytování informací formou diskety nebo CD
                                                      za cenu pořízení diskety nebo CD
 

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jsou součástí závěrečného účtu obce Jabloňany, které jsou každoročně zveřejňovány na úřední desce.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00